Obchodné podmienky

Platné a účinné od 01.02.2021

Obchodné podmienky pre poskytované služby a produkty spoločnosti Techium, s.r.o. 

 

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Techium s.r.o. so sídlom Nábrežie Hornádu 3388/9, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 53 527 275, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, Oddiel: Sro, vložka 50592/V (ďalej len “Poskytovateľ”) je poskytovateľom služieb v oblasti internetu a reklamy a ďalších služieb uvedených na stránkach www.e-techium.com.
 2. Zadávateľ je fyzická alebo právnická osoba a to buď priamy zákazník (konečný príjemca služieb), alebo reklamná či mediálna agentúra, dopytujúca niektorú zo služieb poskytovateľa.
 

2. ZADÁVANIE SLUŽIEB

 1. Služby budú poskytované na základe písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky alebo zmluvy. Ak sú služby poskytované na základe zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, je zmluva uzatvorená až úhradou zálohovej (pro-forma) faktúry poskytovateľa. 
 2. Objednávka je pre poskytovateľa záväzná až po jej písomnej akceptácii. Za písomnú akceptáciu sa považuje aj akceptácia formou e-mailovej alebo faxovej správy. Akceptáciou objednávky zo strany poskytovateľa alebo, ak nejde o zmluvu v písomnej forme, úhrady zálohovej faktúry zo strany zadávateľa, je medzi stranami uzavretá zmluva o poskytovaní služieb. Začiatok poskytovania služieb je podmienený splnením dohodnutých platobných či iných, v zmluve uvedených, podmienok.
 3. Objednávka musí obsahovať: IČO zadávateľa; DIČ zadávateľa; adresu sídla zadávateľa; poštovú adresu zadávateľa v prípade, že je odlišná od adresy sídla; kontaktnú osobu; telefón; fax; e-mail; špecifikáciu služby; typ služby, termín poskytovania služby a cenu.
 4. Všetky podklady a materiály potrebné pre poskytovanie služieb musí zadávateľ poskytnúť poskytovateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom začiatku poskytovania služby. V období od uzavretia zmluvy medzi poskytovateľom a zadávateľom až po ukončení poskytovania služieb je zadávateľ povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na poskytovanie dohodnutých služieb.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť a/alebo zrušiť poskytovanie služieb, ak:
 6. dodané podklady nie sú v súlade s požiadavkami poskytovateľa či nezodpovedajú týmto obchodným podmienkam,
 7. podklady neboli dodané najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom poskytovania služby,
 8. požiadavky zadávateľa sú v rozpore s dobrými mravmi, etickými pravidlami a/alebo ohrozujú verejný poriadok,
 9. požadovaná služba svojou kvalitou, formou alebo obsahom nezodpovedá štandardom alebo oprávneným záujmom poskytovateľa,
 10. zadávateľ je v omeškaní s uhradením ceny za poskytovanie služieb poskytovať
 

3. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ je oprávnený využiť pri plnení zmluvy tretie osoby (subdodávateľov), za plnenie zmluvy však zodpovedá tak, akoby zmluvu plnil sám.
 2. Poskytovateľ je oprávnený pri poskytovaní služieb postupovať aj bez pokynov zadávateľa. Poskytovateľ je však oprávnený si pokyny zadávateľa kedykoľvek vyžiadať. Až do poskytnutia pokynov je poskytovateľ v takomto prípade oprávnený prerušiť poskytovanie služieb. Zodpovednosť poskytovateľa za škodu či nemajetkovú ujmu vzniknutú zadávateľovi je vylúčená, ak poskytovateľ postupoval v súlade s pokynmi zadávateľa.
 3. Všetky autorské práva k dielam vytvoreným pri plnení tejto zmluvy patria poskytovateľovi. Poskytovateľ poskytuje zadávateľovi nevýlučnú, nepostúpiteľnú licenciu na použitie týchto diel pre vlastné vnútorné účely zadávateľa. Ak nie je cena licencie uvedená samostatne v objednávke alebo v zmluve, je súčasťou ceny za poskytovanie služieb.
 4. Zadávateľ udeľuje súhlas so zverejnením mena spoločnosti, loga, ukážky výstupov činnosti poskytovateľa či URL adresy v referenciách poskytovateľa. Ak požiada zadávateľ z vážnych dôvodov písomne o vylúčenie z referencií, poskytovateľ tak urobí.
 5. Zadávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečného používania počítača pri práci s produktmi poskytovateľa aj jeho subdodávateľov. Pri ich nedodržaní zadávateľ stráca nárok uplatniť práva z chybného plnenia a nemá právo od poskytovateľa požadovať prípadnú náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy. 
 6. Celková zodpovednosť poskytovateľa za škodu alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním služieb je obmedzená čiastkou zodpovedajúcou dvojnásobku ceny týchto služieb (bez DPH). Poskytovateľ však nezodpovedá za stratu alebo skreslenie dát, ušlý zisk, stratu obchodnej príležitosti ani za akékoľvek nepriame alebo následné škody.
 7. Právo domáhať sa náhrady škody, prípadne nemajetkovej ujmy, sa premlčí v lehote jedného (1) roka od dňa, keď sa toto právo mohlo uplatniť po prvý raz.
 8. Ak nebude výslovne dohodnuté niečo iné, bude poskytovateľ poskytovať služby výhradne zadávateľovi. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu vzniknutú tretím osobám. Ak budú zo strany tretej osoby vznesené voči poskytovateľovi akékoľvek nároky v súvislosti s poskytovaním služieb, je zadávateľ povinný nahradiť poskytovateľovi všetku škodu a inú ujmu, ktorá poskytovateľovi v súvislosti s takými nárokmi vznikne.
 

4. FINANČNÉ PODMIENKY

 1. Poskytovateľ je oprávnený požadovať zálohu z ceny alebo platbu vopred. Príslušná suma musí byť pripísaná na účet poskytovateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím poskytovania služby. V prípade, že platba nebude na účet poskytovateľa pripísaná riadne a včas, nie je poskytovateľ povinný službu poskytnúť.
 2. Obvyklá doba splatnosti faktúr je 14 dní. V prípade omeškania s ich úhradou je poskytovateľ oprávnený účtovať zadávateľovi za každý aj začatý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.
 3. K riadne uhradeným službám sa daňové doklady (faktúry) vystavujú do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia platby; do 14 kalendárnych dní po ukončení poskytovania služby; alebo do 14 dní po skončení kalendárneho mesiaca; podľa toho, čo nastane skôr. Splatnosť ceny služieb nastáva bez ohľadu na vystavenie faktúry.
 4. Za riadne uhradenú sa považuje služba, ktorá bola uhradená úhradou vo výške stanovenej príslušnou objednávkou (zmluvou) a pod variabilným symbolom, ktorý je na príslušnej objednávke (zmluve) uvedený.
 5. Cena služieb je uvedená bez DPH. DPH vo výške podľa platných právnych predpisov bude pripočítaná k cene služieb. 

 

5. UKONČENIE ZMLUVY

 1. Výpoveď zmluvy: V prípade, že si zadávateľ praje zrušiť už potvrdenú objednávku a podpísanú zmluvu, môže zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou v dĺžke jedného mesiaca. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede poskytovateľom.
 2. Odstúpenie od zmluvy: V prípade omeškania zadávateľa s úhradou ceny služieb alebo iné platby alebo s dodaním potrebných podkladov alebo poskytnutím iné súčinnosti zo strany zadávateľa je poskytovateľ oprávnený od zmluvy kedykoľvek odstúpiť.
 3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od zmluvy kedykoľvek odstúpiť v prípade konkurzu alebo hroziaceho úpadku druhej strany, v prípade konkurzného konania voči druhej zmluvnej strane alebo v prípade vstupu druhej zmluvnej strany do likvidácie.
 4. Ukončením zmluvy nie je dotknuté právo poskytovateľa na úhradu služieb poskytnutých v dobe trvania zmluvy. Ak bola zmluva ukončená zadávateľom alebo z dôvodov na strane zadávateľa a nevzniklo tak poskytovateľovi právo na úhradu ceny niektorých služieb, je poskytovateľ oprávnený požadovať tiež náhradu nákladov vynaložených na poskytnutie alebo prípravu na poskytnutie týchto služieb.
 5. Ukončením zmluvy nie je dotknutá platnosť tých ustanovení, ktoré vzhľadom na ich povahu majú zmluvné strany zaväzovať aj po skončení zmluvy.

 

6. REKLAMÁCIE 

 1. V prípade chybného poskytnutia služieb z dôvodu na strane poskytovateľa je zadávateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú zľavu. Právo na primeranú zľavu zadávateľovi nepatrí, ak už pred poskytnutím služby vedel o jej vade alebo ak zadávateľ vadu služby sám úplne alebo čiastočne spôsobil, napríklad udelením nevhodných pokynov alebo neposkytnutím nutnej súčinnosti.
 2. Obstarávateľ musí uplatniť reklamáciu písomne, na adresu sídla poskytovateľa, fax poskytovateľa alebo kontaktný e-mail poskytovateľa info@e-techium.com. Reklamácia musí byť uplatnená do 3 dní odo dňa, keď vada pri náležitej starostlivosti mohla byť zadávateľom zistená, najneskôr však do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Uplynutím ktorejkoľvek z týchto lehôt právo zadávateľa namietať na chyby služieb zaniká.
 3. Záručná doba je poskytovaná na jednotlivé produkty a služby podľa zákona. Poskytovateľ si vyhradzuje lehotu 30 dní na rozhodnutie o reklamácii.
 4. Zadávateľ je povinný pri reklamácii uvádzať najmä nasledujúce informácie: označenie zadávateľa a príp. i koncového zákazníka, názov služby, číslo objednávky, dohodnutý termín poskytovania služby, podrobný popis reklamovanej vady.
 5. V prípade výpadku v poskytovaní služby sa za chybu služby považuje iba výpadok v poskytovaní služieb spôsobený poskytovateľom trvajúce dlhšie ako 24 hodín.
 6. Námietky voči vystaveným faktúram je zadávateľ povinný uplatniť do 7 dní po doručení faktúry písomne na adresu sídla poskytovateľa s tým, že nesporné sumy zostávajú naďalej splatnými. Uplynutím tejto doby právo namietať na vady fakturácie zaniká.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky dopĺňajú pre jednotlivé produkty podmienky, ktoré sú uvedené v “Definícii ponúkaných služieb” na adrese www.e-techium.com/obchodne-podmienky
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť všetky skutočnosti a informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany, ktoré im budú oznámené alebo o ktorých sa inak dozvie v rámci vzájomnej spolupráce (dôverné informácie). Zmluvné strany sa najmä zaväzujú nesprístupniť alebo neumožniť sprístupnenie dôverných informácií tretej osobe a dôverné informácie nevyužiť pre seba alebo tretiu osobu inak, než v súvislosti s plnením zmluvy. To neplatí v prípade zverejnenia dôverných informácií v nevyhnutnom rozsahu pri plnení povinnosti uloženej právnym predpisom alebo orgánom verejnej moci a v prípadoch, keď sú dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu prístupné právnym, daňovým a iným odborným poradcom alebo subdodávateľom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ochranu záujmov strany.
 3. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 4. Zadávateľ úplne zodpovedá za obsah všetkých ním dodávaných podkladov a ich súladu s právnymi predpismi a dobrými mravmi. V prípade, že dodané podklady nebudú v takomto súlade, zodpovedá zadávateľ poskytovateľovi za celú spôsobenú škodu a nemajetkovú ujmu. Zadávateľ zodpovedá tiež za to, že odovzdané podklady sú správne a úplné.
 5. Zadávateľ súhlasí s tým, aby štatistické dáta, týkajúce sa jednotlivých prvkov jeho internetového marketingu, mohli byť poskytovateľom využívané za účelom ďalšieho anonymného spracovania. Jedná sa najmä o dáta z účtu Google Analytics, PPC systémov, a pod.
 6. Zmenu zmluvy alebo dohodu, ktorá sa odchyľuje od týchto obchodných podmienok, je možné dohodnúť len písomnou formou. Za písomnú formu sa považuje aj forma faxovej alebo e-mailové správy na adresu info@e-techium.com.
 7. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatváranej medzi zadávateľom a poskytovateľom (resp. potvrdenej objednávky). V prípade rozporov medzi obsahom zmluvy (resp. potvrdenej objednávky) a obchodnými podmienkami, má vždy prednosť zmluva (resp. potvrdená objednávka).
 8. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú okrem iného aj všetky odkazy vo forme tzv. Preklikov v texte týchto obchodných podmienok.
 9. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zadávateľom sa riadi právom Slovenskej republiky. Ak sú pre služby vytvorené špeciálne zmluvné dojednania či osobitné obchodné podmienky, uplatní sa text týchto obchodných podmienok subsidiárne.
 10. Poskytovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu je povinný oznámiť zadávateľovi najneskôr 15 dní pred dňom jej účinnosti. Zadávateľ je v takom prípade oprávnený zmluvu (potvrdenú objednávku) vypovedať s výpovednou lehotou 30 dní. Výpoveď musí byť doručená poskytovateľovi najneskôr v deň predchádzajúci dňu účinnosti zmeny. Do uplynutia výpovednej lehoty sa použijú tieto obchodné podmienky v pôvodnom znení.
 11. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.02.2021 a nahradzujú predchádzajúce všeobecné zmluvné podmienky.